ဂ်ပန္စာသင္တန္းမ်ား

 1. Basci 1
 2. Basic 2
 3. Intermediate 1
 4. Intermediate 2
 5. Advanced 1
 6. Advanced 2
 7. Examination Preparation course

ဂ်ပန္မွာ သတင္းစာပို႕ေသာအခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ကိုလုပ္ရင္း ေက်ာင္းတက္ရမည္႕ Program ျဖင့္သြားမည့္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္အထူးသင္တန္း။  Scholarship သည္ႏွစ္ႏွစ္စာ ေက်ာင္းလခ၊ အေဆာင္ခ တို႕ကိုေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ Weekdays မ်ားတြင္ တေန႕(၄)နာရီ ျဖင့္ဂ်ပန္စာအေျခခံကိုျပီးျပည့္စံုေအာင္ေလ့လာသင္ယူရပါမည္။

ဂ်ပန္မွာအလုပ္လုပ္ခ်င္တယ္၊ ေက်ာင္းတက္ခ်င္တယ္လို႕ဆိုတဲ့ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္သင္တန္း။ Weekdays မ်ားတြင္ေန႔စဥ္ တေန႔ ၄နာရီမွ ၆နာရီခန္႔ ဂ်ပန္စာအေျခခံကိုျပည့္စံုေအာင္ေလ့လာေသာသင္တန္း။

ဂ်ပန္ကုမၸဏီ မ်ားတြင္အလုပ္လုပ္ေသာဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီမွလိုအပ္ေသာ Level အလိုက္ဂ်ပန္စာကိုေလ့လာနိုင္ေသာအတန္း။

Course Overview

 1. အေျခခံ(၁) ဂ်ပန္စာအေျခခံ ကိုတိက်စြာေလ့လာနိုင္ဖို႕အတြက္အေရးႀကီးဆံုးေသာအပိုင္က႑။ အသံထြက္၊ စာလံုးေပါင္းမွန္ကန္မႈ၊ ခန္းဂ်ိ ေလ့လာမႈဆိုင္ရာတို႕ကိုလည္း ထိေရာက္ေသာေလ့လာမႈနည္းလမ္းမ်ားကိုလမ္းညႊန္ပို႕ခ်ေပးေသာအတန္း။

 2. အေျခခံ(၂) အေရး၊ အဖတ္၊ အေျပာ၊ နားေထာင္မႈ စေသာ 4Skills ကိုညီမွ်စြာလမ္းညႊန္ပို႕ခ်သလို ဂ်ပန္စာအေျခခံကိုတိက်စြာေလ့လာႏိုင္ေသာအတန္း။
 3. Intermediate (1) အေျခခံLevel ေလ့လာျပီးေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Intermediate ကိုဆက္လက္ေလ့လာရန္အတြက္ ၾကားခံLevel။ အေျခခံ မွာေလ့လာခဲ့ေသာဂ်ပန္စာကိုအသံုးခ်ျပီး ေလ့က်င့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

 4. Intermediate (2) ေန႕စဥ္ဘဝမွာအသံုးျပဳေနေသာဂ်ပန္စာမွ Academic Level ဂ်ပန္စာသို႕ တျဖည္းျဖည္းကူေျပာင္းသင္ၾကားသြားေသာအတန္း။ (ဂ်ပန္စာအရည္ခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ N3 အတြက္ရည္ရြယ္)

 5. Advanced (1)(2) : Reading၊ listening၊ conversation၊ essay စတာတို႕ကိုလည္းအခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီေလ့လာရင္း အဓိကအားျဖင့္ ဂ်ပန္စာကိုအသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ေက်ာင္းသားမ်ား၏စြမ္းရည္ကို တိုးျမွင့္ေပးေသာအတန္း။

 6. Exam Special : Level အသီးသီး၏ စာေမးပြဲအတြက္ျပင္ဆင္ျခင္း။

 • သတင္းစာပညာေတာ္သင္

  ဂ်ပန္မွာ သတင္းစာပို႕ေသာအခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ကိုလုပ္ရင္း ေက်ာင္းတက္ရမည္႕ Program ျဖင့္သြားမည့္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္အထူးသင္တန္း။  Scholarship သည္ႏွစ္ႏွစ္စာ ေက်ာင္းလခ၊ အေဆာင္ခ တို႕ကိုေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ Weekdays မ်ားတြင္ တေန႕(၄)နာရီ ျဖင့္ဂ်ပန္စာအေျခခံကိုျပီးျပည့္စံုေအာင္ေလ့လာသင္ယူရပါမည္။

 • ဂ်ပန္သို႕သြားမည့္သူမ်ားအတြက္ အထူးသင္တန္း

  ဂ်ပန္မွာအလုပ္လုပ္ခ်င္တယ္၊ ေက်ာင္းတက္ခ်င္တယ္လို႕ဆိုတဲ့ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္သင္တန္း။ Weekdays မ်ားတြင္ေန႔စဥ္ တေန႔ ၄နာရီမွ ၆နာရီခန္႔ ဂ်ပန္စာအေျခခံကိုျပည့္စံုေအာင္ေလ့လာေသာသင္တန္း။
 • ကုမၸဏီမ်ားအတြက္သင္တန္း

  ဂ်ပန္ကုမၸဏီ မ်ားတြင္အလုပ္လုပ္ေသာဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကုမၸဏီမွလိုအပ္ေသာ Level အလိုက္ဂ်ပန္စာကိုေလ့လာနိုင္ေသာအတန္း။

သင္ရိုးညႊန္းတန္း

ေအာက္မွပံုကိုၾကည့္ပါ

ေနာက္ဆံုးUpdate Schedule

Coming Soon